ازون يك اكسید كننده قوی

ازون يك اكسید كننده قوی

ازون داراي قدرت واكنش پذيري و نهايتا اكسیداسیون بسیاري از تركیبات بويژه آلی و برخی تركیبات معدنی را دارا می‌باشد.
رفتار ازون در محیط آبی متاثر از وجود راديكال آزاد هیدروكسیل می‌باشد، روابط زير چگونگی تشكیل راديكال مذكور را در اثر تجزيه ازون در آب نمايش میدهند:
همانگونه كه در واكنش‌هاي مذكور مشخص می‌باشد يون هیدروكسیل يا  OH ¯ عامل ( Initiator ) آغازگر (Initiator) در تجزيه ازون و راديكال آزاد هیدروكسیل OH ˚ به عنوان حد واسط  (Intermediate) نهايتا عواملی چون كربنات و بیكربنات كه موجب قطع چرخه تجزيه می‌شوند به عنوان بازدارنده يا (Inhibitors) محسوب می‌گردد.

 

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.